Saturday, March 1, 2014

Contoh Soal Ulangan Harian IPA SMK kelas IX

T U G A S

Sekolah                                 :  SMK Islam Nurul Hikmah                            
Mata Pelajaran                    :  Ilmu Pengetahuan Alam                                                 
Kelas/Semester                    :  XI / 1                                                                 

a.       Berdoalah sebelum mengerjakan soal-soal berikut.
b.       Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti di atas kertas selembar.
c.        Silahkan membuka buku catatan Anda dan dilarang bekerja sama dengan teman Anda.

A.      Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!
1.       Zat yang dapat menyebabkan pencemaran disebut…
a.       Limbah                                        d. Radiasi
b.       Polutan                                         e. semua benar
c.        Sampah
2.       Berikut ini yang merupakan polutan di udara, kecuali
a.       Sulfur oksida                                                d. suara
b.       Ozon                                              e. kimia organik
c.        Materi partikulat
3.       Insektisida merupakan salah satu jenis pestisida yang digunakan untuk membasmi wabah….
a.       Tikus                                              d. Jamur
b.       Wereng                                          e. Rumput
c.        Cacing
4.       ……………adalah polutan di udara yang merupakan gas yang tidak berwarna tetapi berbau kuat.
a.       Nitrogen dioksida        d. Sulfur dioksida
b.       Karbon dioksida          e. Ozon
c.        Hidrokarbon
5.       Jika di sebuah lingkungan masih ditemukan lumut kerak dari kelompok Foliose, berarti lingkungan tersebut telah terindikasi terjangkit polusi tingkat……
a.       Tinggi                                             d. Biasa
b.       Sedang                                           e. Belum tercemar
c.        Rendah
6.       Contoh polusi dari yang berasal dari sumber alami, yaitu….
a.       Asap pabrik                                  d. Asap dapur
b.       Asap knalpot                                                e. Asap gunung berapi
c.        Asap rokok
7.       Kebisingan impulsif adalah kebisingan yang datangnya tidak terus-menerus. Contohnya….
a.       Suara palu dari orang yang memaku                      d. Suara pesawat terbang yang melintas
b.       Suara mesin yang dihidupkan                                  e. Benar semua
c.        Suara kereta api yang berangkat
8.       Beberapa jenis lumut kerak sangat sensitif terhadap konsentrasi sulfur dioksida di udara yang terlalu tinggi, yaitu……
a.       Hernia Sp dan Evernia Sp         d. Unsea Sp dan Hernia Sp
b.       Usnea Sp dan Hernia Sp            e. Unsea Sp dan Evernia Sp
c.        Usnea Sp dan Evernia Sp
9.       Berikut ini merupakan contoh indikator fisik polusi tanah, kecuali……..
a.       Kepadatan tanah                       d. Kegunaan tanah
b.       Porositas                                      e. Tekstur tanah
c.        Warna tanah
10.     Faktor-faktor yang menunjukkan adanya degradasi atau kerusakan pada lingkungan yang tercemar disebut juga…..
a.       Interaksi polusi                           d. Intervensi polusi
b.       Indikator polusi                          e. Instalasi polusi
c.        Individu polusi

B.      Soal Uraian
1.       Apa yang dimaksud dengan Polusi?
2.       Mengapa cacing tanah dapat menjadi indikator biologi bagi polusi tanah?
3.       Sumber polusi air dibedakan menjadi dua, yaitu sumber langsung dan tidak langsung. Apa perbedaan dari sumber langsung dan tidak langsung dan sebutkan contohnya masing-masing!
4.       Sebutkan 4 indikator fisik polusi Air!
5.       Apa yang Anda ketahui tentang:
a.       Limbah
b.       Fotosintesis
c.        Termometer
d.       BOD (biochemical oxygen demand)
e.        Secchi disc

No comments:

Post a Comment

Leave a comment, please.......:)

Wahai Diriku....

Dzikir inilah yang setiap hari paling sering kita lafadzkan....

Suamiku....suamiku
Istriku.......istriku
Anakku......anakku
Hartaku.....hartaku
Pangkatku...pangkatku

Lalu mana....
Allah-ku......Allah-ku
Selamatkan aku...Selamatkanlah aku
Ampuni aku......Ampunilah aku


uje - - - huruf kecil saja